Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Acetylen - Acetylen tech.

Acetylén 40/8Kg 

Cena:
Množství skladem:1

ACETYLEN

Všeobecné údaje

Chemický vzorec C2H2
Molární hmotnost 26,038 g.mol -1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,908
Kritický tlak 6,19 MPa
Kritická teplota 35,2 °C
Bod varu -75 °C
Meze výbušnosti se vzduchem 1,5 až 80,5 % obj.
  s kyslíkem 1,5 až 92 % obj.

Fyzikálni-chemické vlastnosti

Acetylén je bezbarvý, hořlavý plyn s bodem vznícení 305 °C. Je lehčí než vzduch (relativní hustota vůči vzduchu je 0,9057). S kyslíkem a se vzduchem tvoří výbušné směsi v širokém koncentračním rozmezí. Vzhledem k nízké energii vznícení může dojít k zapálení i velmi nepatrným impulsem. Acetylén v závislosti na koncentraci účinkuje mírně narkoticky. Ve směsi se vzduchem působí převážně nepřímo tím, že snižuje obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu a tím působí narkoticky. Čistý acetylén má zápach podobný éteru, technický páchne po česneku. Ve vodě se rozpouští. Plyn (rozpuštěný v acetonu) se může za normálního tlaku již při 160 °C rozpadat a detonovat. Za vyššího tlaku a teploty se samovolně rozkládá řetězovou reakcí na uhlík a vodík, přičemž dochází k velmi rychlému zvýšení tlaku (10 až 15 krát). Technický acetylén obsahuje silně jedovaté příměsi (fosforovodík, arsenovodík, sirovodík a amoniak). V kovových láhvích je acetylen pohlcen v porézní hmotě rozpuštěn v acetonu. Láhve mají při teplotě 15°C tlak 1,5 - 1,8 MPa (15 - 18 bar).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při úniku plynu z láhve je nutné se nejprve pokusit uzavřít uzavírací ventil láhve. Při ohřátí láhve nad 50°C je nutné láhev chladit vodou, další postup podle ČSN 05 0610 (odstranit z pracoviště na volné místo, tento prostor vyhlásit za ohrožený, zabránit vstupu nepovolených osob, láhve chladit vodou). Otrava příměsemi acetylenu, hlavně fosforovodíku, může nastat v malých a nedostatečně větraných prostorách. Při práci s plynem a při jeho úniku je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci je třeba dokonale umýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem. Pracovníci musí mít k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky. Prádlo, šaty a obuv pracovníků na pracovištích se stanoveným prostředím se stupněm nebezpečí výbuchu musí splňovat požadavky ČSN 33 2320.

První pomoc

Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch a zabránit aktivnímu pohybu. Zajistit klid a zabránit prochlazení. V případě poruch dýchání zajistit dýchání z plic do plic.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko