Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Kyslík

Kyslík 3.5 - 50/200 

Cena:
Množství skladem:0

KYSLÍK

Všeobecné údaje

Chemický vzorec O2
Molární hmotnost 32,00 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 1,105
Kritický tlak 5,04 MPa
Kritická teplota -118,6 °C
Bod varu -183,0 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Kyslík je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nehořlavý, ale hoření podporující. Hořlavé látky se v atmosféře obohacené kyslíkem snáze a rychleji vzněcují, mají nižší teplotu vznícení, širší meze výbušnosti (v důsledku značného vzestupu horní meze výbušnosti), větší rychlost hoření a dokonalejší spalování. Také látky na vzduchu nehořlavé se v kyslíku stávají hořlavými. Při styku kyslíku s oleji a plastickými mazivy může dojít k explozi.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro zdraví je nebezpečný pokles obsahu kyslíku ve vzduchu pod 16 % obj. Vzestup obsahu kyslíku ve vzduchu (nad obvyklých 21 % obj.) přímo zdraví neohrožuje, ale je nebezpečný z hlediska požárního. V prostorách, kde by se v důsledku havárie zvyšoval obsah kyslíku, je třeba neprodleně uzavřít jeho přívod, zajistit účinné větrání, aby se zabránilo vzniku požáru. Takový prostor je třeba urychleně opustit a v práci pokračovat až po poklesu kyslíku na jeho obvyklý obsah ve vzduchu. K hašení hořlavých látek v kyslíku je možno použít všechny rychle působící prostředky. Volba se řídí tím, zda je hořící látka hasícím prostředkem hasitelná. Při netěsnosti láhve vynést do volného prostoru. V ochranném pásmu (pozor na směr větru) odstranit možné zdroje vznícení. Osoby, které se v tomto prostoru pohybují, jej po nezbytných opatřeních opustí.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko