Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Argon - Argon 4,6 tech.

Argon 4,6 14/200 

Cena:
Množství skladem:2

ARGON

Všeobecné údaje

Chemický vzorec Ar
Molární hmotnost 39,948 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 1,380
Kritický tlak 4,86 MPa
Kritická teplota -122,5 °C
Bod varu -185 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Nehořlavý a bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Dodáván jako stlačený v kovových tlakových nádobách. Je těžší než vzduch. Při rozpínání plynu mohou krátkodobě vznikat mlhy, které jsou těžší než vzduch.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Plynný argon je za normálního tlaku netečný. Ve směsi se vzduchem vytěsňuje kyslík, proto při úniku argonu v uzavřených prostorách dochází ke snížení obsahu kyslíku, projevují se příznaky dušení charakterizované zpočátku zrychleným dýcháním, sníženou pozorností a nepřesností při vykonávání prací. Později dochází ke sníženému vnímání bolesti, k zakalenému vědomí až bezvědomí. Při případném úniku vykázat z ohroženého prostoru všechny nepovolané osoby. Pro práci používat izolační dýchací přístroj se stlačeným vzduchem, regenerační s chemicky vázaným kyslíkem nebo hadicový se stálým přívodem čerstvého vzduchu.

První pomoc

Přenést postiženého na čerstvý vzduch. Při poruše nebo zástavě dýchání zavést umělé dýchání. Zajistit lékařskou pomoc.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko