Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Plyny dodávané v tlakových lahvích a ve svazcích lahví

Stlačené plyny

Jsou plyny, které není možno zkapalnit při běžných teplotách a které se plní v plynném stavu do tlakových lahví s maximálním provozním tlakem 200 barů nebo 300 barů. Do této skupiny patří plyny vznikající frakcionováním vzduchu (kyslík, dusík, argon), vodík, helium a metan. Obsah tlakových lahví a svazků lahví se stlačenými plyny je měřen a uvádí se v krychlových metrech.

Kapalné plyny
Jsou to plyny, které mohou být zkapalněny při požadovaných teplotách a maximálních provozních tlacích určených pro lahve a svazky. Zkapalněné plyny se v lahvích nacházejí ve formě kapalné v rovnováze s formou plynnou. Tlak uvnitř lahve, která obsahuje zkapalněný plyn se nazývá napětí páry. Napětí páry je vlastnost a je rozdílné u každého výrobku a závislé na teplotě. O co vyšší je teplota, o tolik vyšší je napětí páry.

Zkapalňované plyny jsou: bezvodý čpavek, oxid uhličitý, propan, oxid dusíku, atd. V každé lahvi určené k tomu, aby obsahovala zkapalněný plyn, nesmí prostor zaujímaný kapalným plynem přesáhnout určitou hladinu, musí být vždy zaručena určitá kvóta objemu pro plynnou fázi tak, aby mohl kompenzovat rozpínání kapaliny způsobené teplotními vlivy a anomáliemi přehřátí. Aby se vyloučilo přeplnění lahví a následné nebezpečí výbuchu, platí stálý zákon pro každý zkapalňovaný plyn, což je koeficient plnění, který ukazuje množství výrobku v kg pro každý litr plnění objemu nádoby. Obsah zkapalněných plynů v láhvi je měřen a uvádí se v kilogramech.

Plyny rozpouštěné pod tlakem
Do této skupiny patří acetylén. Acetylén, vysoce hořlavý plyn, je endotermická sloučenina, která se může rozkládat s extrémní prudkostí, pokud se nachází ve stavu pevném nebo kapalném nebo ve stavu plynném pod tlakem. Je-li ve stavu plynném pod tlakem více než 1,5 baru vystaven nárazu nebo teplotnímu šoku, může vytvořit prostor pro samovolný rozklad na uhlík a vodík, které doprovázen výbušnou rychlostí s velkým vývinem energie. Z tohoto důvodu nemůže být acetylén uchováván a přepravován ve stavu plynu pod tlakem; využívá se však jeho vysoká rozpustnost v rozpouštědlech jako je aceton a dimetylformamid. Je tedy skladován v roztocích, v lahvích, které obsahují inertní absorpční, porézní hmotu. Jemná provzdušněná struktura "hmoty" impregnovaná rozpouštědlem v přísně dávkovaném množství představuje obrovskou kontaktní plochu pro rozpouštěný plyn, který se v acetylénu absorbuje nebo uvolňuje rychle a za bezpečných podmínek.

Plyny dodávané cisternami do zásobníků, v kontejnerech a dewarových nádobách

Plyny kryogenní zkapalněné:
Plyny obsažené ve třídě A mohou být také redukovány do stavu kapalného, jestliže je zchladíme na teploty nižší, než je jejich bod varu, který je charakteristický pro každý plyn a tedy nižší než - 160°C. Proto se zkapalněný kyslík, dusík, argon, vodík a helium nazývají kryogenními zkapalněnými plyny silně zchlazenými a jsou přepravovány v kryogenních nádobách. Jestliže redukujeme tímto způsobem vstup tepla do nádob na minimální technicky dosažitelnou úroveň, dosáhneme tak jeho vaporizace a konzervaci zkapalněného plynu v reálném času.

Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko