Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

 Vlastnosti některých plynů

PLYN PLYNNÁ FÁZE
trojný bod*
KAPALNÁ FÁZE
Název Chemický
vzorec
Molekulární hmotnost Teplota Tlak Skupenské
teplo tání
Hustota
při 98 kPa
Teplota varu
při 101.3 kPa
Výparné teplo
při 101.3 kPa
(jednotka)     (K) (kPa) (kJ kg-1) (kg m3) (K) (kJ kg-1)
Acetylen C2H2 26.038 192.600 128.200 96.46 420.0 189.350 817.97
Amoniak NH3 17.310 195.410 6.077 331.59 682.0 239.740
1371.17
Oxid uhličitý CO2 44.011 216.580 518.500 195.65 1180.0* 194.250 348.30
Argon Ar 39.944 83.780 68.700 29.43 1396.0 87.290 160.80
Vzduch - 28.960 - 1.400 - 870.0 78.800 204.15
Dusík N2 28.013 63.148 12.530 25.75 809.0 77.347 198.70
Helium He 4.003 - 5.100 3.52 125.0 4.220 20.42
Vodík H2 2.016 13.947 7.200 58.23 71.0 20.384 454.26
Kyslík O2 31.998 54.351 0.152 13.90 1142.0 90.180 212.

 

  KRITICKÝ BOD PLYNNÁ FÁZE
Název Teplota Tlak Hustota při
288K a 98 kPa
Specifické teplo při
288K a 101.3 kPa
cp/cv Tepelná vodivost
(standardní podmínky)
Viskozita
(standardní podmínky)
Rozpustnost v H2O
(při 293K a P=101.3 kPa)
jednotka K
MPa kg m3 kJ kg-1 k-1 - W-m-1 K-1 10-7 P -
Acetylen 308.33 6.1910 1.078 1.688 - 0.0180 948 1.0470
Amoniak 405.55 11.480 0.707 2.090 1.318 0.0220 923 0.7340
Oxid uhličitý 304.21 7.3825 1.814 0.820 1.303 0.0150 1380 0.8704
Argon 150.86 4.8980 1.636 0.520 1.669 0.0160 2117 0.0340
Vzduch 132.50 3.7700 1.186 1.005 1.402 0.0240 1719 0.0183
Dusík 126.20 3.3990 1.147 1.038 1.403 0.0240 1656 0.01557
Helium 5.20 0.2275 0.163 5.196 1.668 0.1430 1865 0.0086
Vodík 33.24 1.2980 0.082 14.320 1.408 0.1710 845 0.0178
Kyslík 154.57 5.0430 1.311 0.913 1.398 0.0240 1919 0.0310
 

Plynové produkty, které SIAD dodává na trh, se zpravidla rozdělují do tří skupin podle jejich určení:

Technické plyny

Do skupiny technické plyny jsou běžně zařazovány ty plyny nebo plynné směsi, které jsou dodávány do průmyslu pro různé technologické aplikace, od těch tradičních používaných od počátku 20.století (svařování a řezání) , až po inovované pro potravinářství, metalurgii a chemii. Do této skupiny tedy patří plyny, které jsou součástí atmosférického vzduchu (kyslík, dusík a argon), se kterými jsou míchány pro příbuznost použití další produkty, jako je vodík, kysličník uhličitý, acetylén, čpavek a helium. Mezi technickými plyny zaujímají dnes prvořadou důležitost plyny řady STARGAS (plyny a směsi pro svařování) a linie FOOD LINE (plyny a směsi pro potravinářské využití).


Medicinální plyny

Základní plyny pro oblast medicíny jsou především medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, oxid dusný (N2O) - rajský plyn, kapalný dusík, kapalné helium, oxid uhličitý (CO2) a pro speciální oblasti medicíny i další plyny a směsi, jako např. xenon pro inhalační anestezii, hexaflurid síry (SF6) pro oční chirurgii, směsi pro analýzu plynů v krvi a pro kontrolu funkčnosti plic, sterilizační směsi SIADTOX na bázi ethylenoxidu (C2H4O) atd.

Ve smyslu české legislativy se od roku 2008 staly medicinální produkty (medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, medicinální oxid dusný) léčivými přípravky se všemi důsledky spadajícími do oblasti výroby, distribuce a prodeje, tedy i tvorby cen a daní. Nezbytná registrace baly provedena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tyto medicinální plyny jsou nyní dodávány ve zřetelně označených lahvích, kontejnerech nebo cisternách. SIAD Czech může tyto registrované plyny dodávat pouze nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením, která jsou registrována jako poskytovatelé zdravotní péče při Ministerstvu zdravotnictví České republiky

Kyslík pro dýchání pro neregistrovaná zdravotnická zařízení tj. i pro fyzické osoby a jiné subjekty dodáváme od roku 2008 pod značkou Respirox, jehož kvalita odpovídá požadavkům platného Českého lékopisu. Používá se na ulehčení dýchání a a na obohacování vzduchu v dýchacích přístrojích a je určen nejširšímu spektru uživatelů. SIAD Czech plní Respirox do tlakových lahvích o objemu 2, 10 a 50 litrů a to jak ocelových tak do lahví z hliníkových slitin.


 Speciální plyny

Základním názvem speciální plyny jsou označovány plyny s vysokou a nejvyšší čistotou pro využití v analytických laboratořích, pro výzkum a průmyslové aplikace, které vyžadují použití produktů zvláštní kvality (např.: elektronický průmysl). Důležitá část skupiny speciálních plynů je tvořena vzorkovými směsmi se dvěma nebo více komponenty pro kalibraci přístrojů a analyzátorů a speciálními směsmi pro průmyslový a technologický vývoj.


 Přídavné materiály a příslušenství

SIAD v České republice nabízí svým zákazníkům mimo dodávky plynů i dodávky přídavných materiálů a příslušenství.

Nabízíme doplňkové výrobky pro aplikace plynů (produktová řada ARROWELD, GCE Autogen Chotěboř a další) jako jsou zařízení pro svařování (plamenem, obloukem), dráty, pájky a elektrody a zařízení pro rozvod plynů (redukční ventily, rozvodové panely, spořiče, filtry atp.). Nabídka je pochopitelně doprovázena kvalitní technickou asistencí jak ve výběru produktů, tak při vlastní instalaci a servisu těchto zařízení.

Nabízíme také široký sortiment ochranných pomůcek a pracovních oděvů (produktová řada CENI GOMMA). Nabídku CeniGomma můžeme rozdělit do 10 základních kategorií dle oblastí lidského těla, popř. dle činností - chodidla, ruce, pokožka, vidění, sluch, hlava, dýchání, pohyb (ochrana proti pádu), první pomoc a ostatní.


 Služby

Od roku 1927 SIAD dodává vysoce kvalitní plyny, systémy a technologie pro používání plynů. Zkušenosti získané více než 80 léty ve světě plynů nám dovoluje dnes nabídnout kompletní rozsah servisů a služeb, uspokojit většinu sofistikovaných požadavků a pokračovat neustále ve vývoji nových a ještě důmyslnějších řešeních na užití plynu ve výrobních procesech. Profesionální know-how personálu SIAD je k dispozici našim zákazníkům každodenně. Věnujeme neustálou pozornost potřebám našich zákazníků tak, abychom zcela naplňovaly jejich požadavky.

Koncepce SIAD Mico je základním pilířem rozšiřévání služeb zákazníkům a partnerům společnosti SIAD. Realizací jejích jednotlivých kroků dochází k úsporám, zvýšení kvality výrobků a produktivity při výrobě a také ke zvýšení bezpečnosti práce.

Koncepce SIAD Mico se skládá ze tří oblastí :

  • plynařská prověrka - optimalizace zásobování
  • technologická prověrka - optimalizace výroby
  • bezpečnostní prověrka - snížení rizik a BOZP

 

Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko